Małgorzata
Łoskot

Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, redaktor naczelna portalu pedagogia.pl, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w publicznym gimnazjum. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Magdalena
Goetz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Małgorzata
Łuba

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Aleksandra
Kubala-Kulpińska

Pedagog szkolny i terapeuta pedagogiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich.

Mariusz
Wilk

Pedagog, terapeuta, interwent. Prowadzi wykłady, warsztaty i treningi z zakresu interwencji kryzysowej, komunikacji, konfliktu, procesów grupowych i inne. Posiada certyfikat terapeuty krótkoterminowego (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Krótkoterminowej), certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy domowej, wyróżniony nagrodą „Niebieski telefon” (Ogólnopolskie Pogotowie Niebieska Linia).

Dominika
Piątek

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła trzy fakultety: na Wydziale Studiów Edukacyjnych – kierunek pedagogika, specjalizacja – resocjalizacja, na Wydziale Lingwistyki, specjalność logopeda oraz na Wydziale Pedagogiki Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną. Od początku pracy zawodowej związana z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym.

Marta
Kowalczuk

Pedagog, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się głównie wokół problematyki zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży, poczucia sprawstwa społecznego pedagogów oraz metodologii badań pedagogicznych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na ten temat, w tym książki Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej (Kraków 2008, Oficyna Wydawnicza „Impuls”).

Ewa
Nowak

Pedagog, terapeuta, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z wieloma czasopismami, m.in. z miesięcznikiem „Sens”.

Małgorzata
Knoll

Psycholog, trener, mediator, długoletni pracownik poradni. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń metodami aktywnymi, m.in. z zakresu mediacji, negocjacji, dla uczniów oraz pracowników oświaty.

Dr Jacek
Pyżalski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012). Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu) oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowańJest prorektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki i promocji zdrowia. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: dyscypliny w klasie szkolnej i radzenia sobie nauczycieli/pedagogów z agresją w szkole; stres i wypalenie zawodowe; trudne zachowania uczniów; promocja zdrowia, cyberprzemoc wśród młodzieży.

Leszek
Dowgiałło

Pracuje w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie jako wychowawca w internacie oraz doradca zawodowy. Od 2010 roku jest związany z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu jako animator i pedagog ulicy. Ukończył studia w zakresie pedagogiki ogólnej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz doradztwa zawodowego. Jest mediatorem sądowym. Posiada doświadczenie w zakresie aktywizacji bezrobotnych, osadzonych i niepełnosprawnych. Doradca i planer finansowy. Wolontariusz współpracujący ze stowarzyszeniem na rzecz młodzieży w Braniewie.

Dorota
Burdynowicz

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, ponadto ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; oraz Studia Podyplomowe w zakresie : socjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Jest realizatorem programów terapeutycznych i autorką wielu programów wychowawczych i projektów edukacyjnych.

Halina
Serebrennikow

Pedagog szkolny, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada kwalifikacje w zakresie profilaktyki, socjoterapii, wychowania do życia w rodzinie. Pracowała w instytucjach pozaszkolnych, współtworzyła lokalną sieć pomocy dziecku i rodzinie w Iławie.

Monika
Puchniarz

Pedagog szkolny , absolwentka pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Posiada dodatkowe kwalifikacje zawodowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pomocy psychologicznej oraz socjoterapii. Posiada uprawnienia trenerskie do prowadzenia zajęć Treningu Zastępowania Agresji.

Magdalena
Kozłowska

Psycholog, certyfikowany trener. Absolwentka Psychologii Stosowanej na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją z psychologii pracy, rocznej Szkoły Trenerów Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik oraz studiów podyplomowych Profesjonalny Coaching na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia psychologiczne. Współpracowała przy projektach szkoleniowych oraz z doradztwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Autorka licznych publikacji z zakresu efektywności osobistej, zdrowia oraz optymalnego funkcjonowania.

Kinga
Rusin

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży (m.in. trudności szkolne, niska samooceny, ADHD, depresja).