Uniwersalne projektowanie lekcji jako metoda wdrażania edukacji włączającej
8 / 8
Wzmacnianie poczucia własnej wartości i samoakceptacji u dzieci i młodzieży