1. Planowanie i organizacja pracy pedagoga
  1. Pedagog w zreformowanej szkole
   1. Rola i zadania pedagoga szkolnego w świetle nowych uregulowań prawnych
  2. Notatka służbowa w pracy pedagoga szkolnego
  3. Wdrażanie przez pedagoga szkolnego zmian związanych z reformą edukacji
  4. Innowacje i eksperymenty zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi
  5. Uprawnienia terapeutyczne pedagoga szkolnego
  6. Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży
  7. Aktualne regulacje prawne dotyczące działalności pedagoga szkolnego
   1. Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-pro&laktycznych
   2. W jaki sposób dostosować program wychowawczo-pro&laktyczny do nowych regulacji prawnych
  8. Jak zaangażować ucznia w promocję szkoły?
   1. Jak zorganizować w szkole atrakcyjną imprezę, uroczystość lub wystawę?
  9. Przygotowanie badania ankietowego w pracy wychowawczej na przykładzie metody socjometrycznej
  10. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 2. Rozpoznanie i diagnoza problemów wychowawczych w szkole
  1. Ja – pedagog, czyli trudy interwencji w szkole
  2. Jak wspomóc skuteczną adaptację nowych uczniów w szkole?
  3. Metody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
  4. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na sukces edukacyjny ucznia
  5. Depresyjne dziecko w szkole
  6. Konstruktywna krytyka w komunikacji z uczniem
  7. Uczeń obarczony syndromem nieśmiałości
  8. Uczeń odrzucony przez rówieśników, izolowany, nieakceptowany
  9. Metody pomocy dla uczniów nieakceptowanych w klasie
  10. Praca z uczniem z problemami adaptacyjnymi w szkole/klasie
  11. Adaptacja, integracja, czyli jak dobrze rozpocząć rok szkolny
  12. Dysfunkcje rozwojowe źródłem problemów wychowawczych
  13. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży
  14. Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole techniką kontraktów
 3. Profilaktyka agresji i przemocy
  1. Zjawisko szkolnej przemocy
   1. Jak pracować z uczniem – sprawcą agresji
   2. W jaki sposób pomóc uczniowi – o&erze agresji
   3. Metody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
  2. Jak reagować na agresywne zachowania ucznia wobec nauczyciela
  3. Tolerancja wśród dzieci i młodzieży – scenariusz zajęć
   1. TOLERANCJA – warsztaty dla młodzieży i rodziców
  4. Ty głupku! Ale masz beznadziejny piórnik! − O agresywnych zachowaniach dzieci
  5. Mobbing w szkole – jak zapobiegać przemocy grupowej
  6. Obowiązki pedagoga szkolnego wobec ucznia krzywdzonego w szkole lub w domu
  7. Wyrażanie trudnych emocji
 4. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych
  1. Narkotyki
   1. Praca pedagoga z uczennicą uzależnioną od narkotyków – studium przypadku
   2. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych
  2. Dopalacze
   1. Młodzież na dopalaczach – studium przypadku
 5. Profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, Internetu i hazardu
  1. Uzależnienie od portali społecznościowych
  2. Komputer i Internet – zalety oraz zagrożenia. Projekt szkolny
  3. Gry komputerowe
  4. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z cyberprzestrzeni
 6. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych
  1. O rozmawianiu z dziećmi i młodzieżą na temat życia seksualnego
  2. Jak rozmawiać z dzieckiem molestowanym seksualnie?
  3. Prostytucja nieletnich
  4. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS
 7. Promocja zdrowego stylu życia
  1. Promocja zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności &zycznej
  2. Profilaktyka anoreksji i bulimii u młodzieży w działalności pedagogów szkolnych
 8. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży
  1. Zmiana regulacji prawnych dotyczących przestępstw popełnianych wobec dziecka
  2. Praca z uczniem z depresją
   1. Przykłady ćwiczeń budujących pozytywną samoocenę uczniów i wzmacniających poczucie ich własnej wartości
  3. Rozpoznanie środowiska rodzinnego ucznia
   1. Metody diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia
  4. Praca z uczniem – budowanie pozytywnej samooceny
  5. Indywidualna praca z dzieckiem doświadczającym rozwodu rodziców
  6. Praca z uczniem, który kłamie
  7. Praca z uczniem z cukrzycą
  8. Adolescencja – zrozumieć ucznia dorastającego
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  1. Nie bądź obojętny na ADHD
   1. Reakcje najbliższego środowiska
   2. Praca z dzieckiem nadmiernie ruchliwym, ale bez ADHD
  2. Dysgra&a czy dyspraksja – jak zdiagnozować?
  3. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  4. Praca z uczniem z FAS
  5. Psychologiczne gry szkolne uczniów
  6. Praca w szkole z uczniem z zaburzeniami psychicznymi
  7. Rola pedagoga w koordynowaniu wsparcia uczniów ze spektrum autyzmu
  8. Porada i konsultacja − ważne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  9. Pedagog jako realizator programu wychowawczo-pro&laktycznego szkoły
  10. Sposoby postępowania z uczniem z lękiem szkolnym
  11. Gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  1. Gdy rodzic pracuje za granicą
  2. Jak zorganizować efektywne zebranie z rodzicami?
   1. Współpraca z trudnym rodzicem
  3. Rozwód rodziców – wsparcie dla dziecka. Zbiór wskazówek dla rodziców, nauczycieli i pedagogów
  4. Przesadna kontrola dziecka – rozmowa z rodzicem
  5. Łagodzenie napięć i emocji w trudnych relacjach z rodzicami
 11. Samokształcenie i rozwój zawodowy
  1. Nie bójmy się kon0iktów. Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne niezbędne w pracy pedagoga
   1. Komunikacja interpersonalna w procesie negocjacyjnym
   2. Negocjacje partnerskie i mediacje
  2. Psychologia udzielania porad
  3. Asertywność nauczyciela jako niezbędny składnik procesu wychowania
   1. Asertywność ważną umiejętnością w pracy pedagoga
   2. Asertywność – na czym polega i jak ją u siebie rozwijać?
  4. Dialog motywujący − skuteczna metoda w pracy pro&laktyczno-wychowawczo-terapeutycznej
  5. Prelekcja czy warsztat – w jaki sposób mówić na ważne tematy, by zainteresować uczniów, rodziców i nauczycieli?
  6. Prowokacyjne zachowania ucznia – metody skutecznego reagowania
 1. Dokumentacja pedagoga szkolnego
  1. Arkusz diagnozy niepowodzeń szkolnych ucznia
  2. Arkusz rozmów z uczniem
  3. Wniosek o do&nansowanie działań pro&lakycznych podejmowanych na terenie szkoły
  4. Analiza sytuacji wychowawczej – arkusz dla wychowawcy
 1. Ankiety dla uczniów:
  1. Niska frekwencja
  2. Ewaluacja zajęć
  3. Poznaj mnie
  4. Jak się uczę
  5. Autorytet nauczyciela
  6. Agresja w szkole
  7. Agresja w klasie
 1. Ankiety dla rodziców:
  1. Agresja w szkole
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  1. Program zajęć dla uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania
  2. Arkusz ewaluacji zajęć dla uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania
  3. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  4. Plan działań pedagoga związanych z obniżeniem wieku szkolnego
 1. Współpraca z rodzicami:
  1. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  2. Arkusz kontaktu z rodzicami
  3. Zgoda nauczyciela na podawanie leków dziecku z chorobą przewlekłą
  4. Upoważnienie rodziców do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą
  5. Rozpoznanie potrzeb ucznia z chorobą przewlekłą
  6. Ankieta dla rodziców dotycząca pomocy psychologiczno- -pedagogicznej
 1. Prezentacja dorobku zawodowego pedagoga ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
 2. Przykładowa ankieta do badania problemu narkotyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 3. Ankieta – Problem narkotyków w szkole (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
 4. Przykładowa ankieta do badania problemu narkotyków w szkole dla nauczycieli
 5. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dotyczący zaburzeń odżywiania
 6. Arkusz obserwacji dziecka pod kątem przemocy w rodzinie
 7. Plan rozmowy z rodzicami ucznia
 8. Scenariusz pierwszej (wstępnej) rozmowy z uczniem
 9. Ramowy program działań pro&laktycznych i wychowawczych dla klas IV–VI
 10. Arkusz samooceny pracy pedagoga szkolnego
 11. Plan pracy pedagoga szkolnego
 12. Karta pracy z uczniem mającym zaburzone funkcje wzrokowe
 13. Pomoc materialna
 14. Arkusz obserwacji zachowania ucznia
 15. Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży – narzędzia
 16. Protokół ze spotkania organizacyjnego dotyczącego planowanej współpracy
 17. Wniosek rodziców do dyrektora szkoły o wydanie kopii indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 18. Uczenie się kognitywne, bahawioralne, afektywne
 19. Rozpoznanie depresji u ucznia
 20. Skala nastroju
 21. Ćwiczenia relaksacyjne
 22. Skala Becka
 23. Skala Depresji Zunga
 24. Krótka skala oceny depresji
 25. Lista symptomów depresyjnych manifestowanych w klasie szkolnej